Tin tức sự kiện/Chi tiết
[+] Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2011
Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2011

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG 

Số: 612/NQ-HĐQT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

Hải Phòng, ngày     tháng     năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

V/v: tạm ứng cổ tức năm 2011

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG

 

 

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006;

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng;

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày    /     /2011 về tạm ứng cổ tức năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

           

Điều 1: Tạm ứng cổ tức năm 2011 cụ thể như sau:

-          Tỷ lệ cổ tức tạm ứng:                  15%/năm trên mệnh giá (1.500 đồng/cổ phần).

-          Thời gian chốt danh sách cổ đông:        Dự kiến ngày 15/12/2011

-          Thời gian nhận cổ tức:   Dự kiến từ ngày 21/12/2011 đến ngày 31/12/2011

-          Hình thức chi trả cổ tức: Theo thông báo phát hành trả cổ tức.

-          Nguồn chi trả: Lợi nhuận chưa phân phối trên báo cáo tài chính đến ngày 30/09/2011.

 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này, đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật và hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

 

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT

- Ban Kiểm soát Công ty

- Người ủy quyền công bố thông tin

- Ban thư ký HĐQT

- Lưu HC

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

admin

12/15/2011 8:58:59 AM


Bài viết mới hơn: