Tin tức sự kiện/Chi tiết
[+] Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2011
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2011

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

Hải Phòng, ngày     tháng     năm 2011

 

THÔNG BÁO

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức năm 2011 bằng tiền)

 

Kính gửi:        Quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng

                       

Căn cứ Nghị quyết số 612/NQ-HĐQT của Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2011 bằng tiền như sau:

  1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng
  2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
  4. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2011
  5. Thời gian thanh toán dự kiến: Từ ngày 21/12/2011 đến ngày 31/12/2011
  6. Tỷ lệ thanh toán: 15% trên mệnh giá (tương ứng với 1.500 đồng/cổ phần)
  7. Hình thức chi trả: Chi trả trực tiếp bằng tiền mặt.
  8. Địa điểm chi trả cổ tức:

Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng.

Địa chỉ: Tầng 2, Trụ Sở chính Công ty - Số 71, Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Điện thoại: 031.3745632 - Fax: 031.3745053

  1. Thủ tục nhận cổ tức:

Khi đến nhận cổ tức, đề nghị cổ đông xuất trình CMND, trường hợp nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền xác nhận của địa phương/giấy ủy quyền hợp lệ đối với tổ chức và bản sao CMND của người sở hữu.

 

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT

- Ban Kiểm soát Công ty

- Người ủy quyền công bố thông tin

- Ban thư ký HĐQT

- Lưu HC

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

admin

12/15/2011 8:56:26 AM


Bài viết mới hơn: